VOP

Obchodné podmienky

 • Všeobecné obchodné podmienky (VOP) poskytovania služieb čistenia odevov a ďalších súvisiacich služieb. FLU Slovakia s.r.o., IČO: 36 782 530, sídlom Stolárska 3, 831 06 Bratislava,

 e-mail objednavky@cistiarenodevov.sk, tel. kontakt +421 908 100 112.

 • Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 • Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru/služby Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.
 •  Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
 •  Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a reklamačným poriadkom Poskytovateľa.
 • Hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie sú uvedené na stránke www.cistiarenodevov.sk
 • Popis Služieb:
 • Služba „čistenie, mokré čistenie a žehlenie odevov Užívateľovi umožňuje zabezpečiť starostlivosť o odevy bez potreby osobnej návštevy obchodného miesta Poskytovateľa služieb.
 • Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaných Užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.
 • Výklad pojmov:
 • Zmluva o poskytovaní služieb čistenia a žehlenia odevov a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.
 • VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak.
 • Poskytovateľom je spoločnosť FLU Slovakia s.r.o., IČO: 36 782 530, sídlom Stolárska 3, 831 06 Bratislava, e-mail objednavky@cistiarenodevov.sk, tel. kontakt +421 908 100 112
 • Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.
 • Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti alebo podniku.
 • Oblečenie je súbor všetkých odevov, ktoré Užívateľ zveril Poskytovateľovi na účel Čistenia, Prania a Žehlenia.
 • Vyzdvihnutie a Doručenie Oblečenia prebieha na mieste určenom Užívateľom, v čase určenom Užívateľom, s prihliadnutím na zoznam lokalít, v ktorých sú Služby poskytované, a na momentálnu vyťaženosť Poskytovateľa. Zoznam lokalít, v ktorých je zabezpečované vyzdvihnutie a doručenie oblečenia, je uverejnený a jasne označený na web stránke Poskytovateľa. Momentálna vyťaženosť Poskytovateľa je overená pri každom nahlásení Vyzdvihnutia a Doručenia Užívateľom.
 • Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku.
 • Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a predplatených Službách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Jednotlivé ceny v Cenníku sú vždy uvádzané vrátane DPH.
 • Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.
 • Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy:
 • Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.
 • Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až úhradou ceny za Služby, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.
 • Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi Služby a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.
 • Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.
 • Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.
 • Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do Objednávky, môže Užívateľ nahlásiť Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, chyba bude v Zmluve následne opravená Poskytovateľom.
 • Práva a povinnosti Poskytovateľa
 • Poskytovateľ poskytne Užívateľovi Služby, a to Čistenie, pranie a Žehlenie odevov, Doručenie a Vyzdvihnutie oblečenia.
 • V súvislosti s poskytovaním Služby má Poskytovateľ povinnosť:
 • Podať informáciu o prípadnej dočasnej nedostupnosti Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom Užívateľov, ktorých sa to týka;
 • plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP.
 • V súvislosti s poskytovaním Služby má Poskytovateľ právo najmä:
 • dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;
 • vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;
 • informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa formou e-mailu prípadne iným prijateľným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);
 • jednostranne obmeňovať alebo upravovať špecifikáciu Služby, pripadne rozširovať možnosti pre užívateľov na prístup k Službe;
 • odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom.
 • Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb
 • Užívateľ má právo najmä:
 • využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP;
 • na poskytnutie kompletných a presných informácií o skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to vopred, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a predvídateľné.
 • Užívateľ má povinnosť najmä:
 • platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
 • neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;
 • oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľovi:
 • čas a miesto pre Vyzdvihnutie a Doručenie Oblečenia pre každú jednotlivú periódu, v ktorej je Služba poskytovaná;
 • všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
 • bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;
 • Zmena Služby
 • Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.
 • Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomnou komunikáciou.
 • Poskytovateľ má právo vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa (uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.
 • Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol pri objednávke Služby.
 • Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:
 • ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami;
 • ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.
 • Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
 • sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
 • Užívateľ porušil, čo i len raz, alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;
 • Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,
 • Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, fax, sms správa).
 • Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane.
 • Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
 • Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v identifikačných údajoch administrátorského rozhrania Služby.
 • Cena za Službu a platobné podmienky
 • Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa pre službu rozvoz/dovoz.
 • Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to  písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa.
 • Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby za Službu v hotovosti, po obdržaní vyčisteného odevu.
 • Poskytovateľ vystaví Užívateľovi doklad o úhrade a prevzatí tovaru.
 • Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby – Reklamácia
 • Reklamácia Služby musí byť nahlásená Používateľovi písomne alebo e-mailom (objednavky@cistiarenodevov.sk), s uvedením všetkých identifikačných údajov Užívateľa a s jasným popisom vady.
 • O stave reklamácie bude Užívateľ informovaný e-mailom.
 • Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov
 • Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 • Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa predchádzajúceho bodu  týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.
 • Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Komunikácia medzi zmluvnými stranami
 • Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny a podobne).
 • Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Konfiguračné rozhranie je vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa.
 • Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.
 • Spoločné ustanovenia
 • Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.
 • Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa.
 • Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
 • Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
 • Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.
 • Záverečné ustanovenia
 • Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
 • Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.
 • Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  7.9. 2020